Wstęp do deklaracji

 • Muzeum Sztygarka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
  www.strzemieszycehistoria.pl

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04.
 • Deklaracj została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Status pod względem zgodności z umową

W przypadku strony internetowej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
  poniżej.

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF),
  • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany);
  • brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów. Wyłączenia Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04. Deklarację sporządzono na podstawie badania
  przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
  https://validator.utilitia.pl/

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą
  klawiszy:
  TAB
  Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia SHIFT + TAB
  Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia ENTER
  Przewijanie widocznej części strony ALT + 1
  Przejście do menu głównego ALT + 2
  Przejście do treści CTRL + ALT + +
  Powiększenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + –
  Pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + 0
  Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki CTRL + ALT + C
  Włączenie / wyłączenie trybu kontrastowego CTRL + ALT + H
  Przejście do strony głównej

Ułatwienia dla osób niewidomych

 • Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne
  tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki
  tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo. Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio
  do: treści menu, wyszukiwarki, treści strony, wraz z zainstalowaniem odpowiedniego rozszerzenia w
  przeglądarce jest możliwość odczytania tytułów materiałów dostępnych na stronie.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

 • Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Do sprawdzenia użyto programu https://validator.utilitia.pl/

Informacje zwrotne i dane dostępowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Mazur, mmazur@muzeum-dabrowa.pl.
  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 262-36-95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
  sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2
  miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury
  można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
  Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum, ul. Legionów Polskich 69, Dąbrowa Górnicza
Kopalnia Ćwiczebna, ul. Górnicza, Dąbrowa
Górnicza:

 • Oba obiekty znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków.”
 • W budynku znajdują się dwa wejścia, wejście główne od Legionów Polskich oraz wejście dla pracowników od strony Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”
 • Do budynku prowadzi chodnik ze schodami.
 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Przy drzwiach wejściowych znajdują się schody. Jest możliwość skorzystania ze schodołazu. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownicy pomagają w wejściu do obiektu.
 • Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownicy pomagają w wejściu do obiektu.
 • Ekspozycje znajdują się na 3 poziomach (przyziemie, parter i pierwsze piętro), w budynku nie ma windy.
 • W budynku znajduje się specjalna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie Muzeum i Kopalni Ćwiczebnej nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych od strony Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”
 • Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych od strony Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”
 • Kopalnia Ćwiczebna nie jest udostępniona dla niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego:

 • Brak dostępności tłumacza migowego.
 •  

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego